Standardvilkår / LCL og FCL Containertransporter

STANDARDVILKÅR FOR BOXLINK APS (I det følgende kaldet transportøren)

Download "Standardvilkår for BoxLink ApS" som pdf. Klik her.


OPLYSNINGER OG DOKUMENTER

§ 1 Transportkøber skal forsyne transportøren med alle relevante oplysninger til brug for transportens udførelse, herunder oplysning om godsets art, mængde, bruttovægt, dimensioner, afleverings- og modtagelsessted, tidspunkt for afhentning og aflevering, samt øvrige oplysninger til brug for kørselsplanlægningen. Transportkøber skal endvidere forsyne transportøren med alle nødvendige ledsagedokumenter der relaterende sig til godset, herunder eventuelle tolddokumenter, containerpakkecertifikat, veterinærdokumenter o.l. Derudover er det transportkøbers pligt at give transportøren korrekt og detaljeret instruktion vedrørende dokumentbehandlingen. Det vil sige, at der skal gives korrekt instruktion om dokumenterne skal stemples, ved hvilke toldsteder stemplingen skal finde sted, samt hvor dokumenterne skal afsluttes.

Korrekt toldstatus ved restitutionsvarer skal altid oplyses. I tilfælde af at det transporterede gods er en importvare, skal korrekt varebetegnelse og varekode fremgå af tolddokumenterne.

Hvis der i en transport indgår en container, der har overmål eller overvægt, eller ved transport af farligt gods, skal transportkøber i god tid før transportens starttidspunkt, give meddelelse herom til transportøren, således at transportøren har mulighed for at søge korrekt og præcis tilladelse hos relevante myndigheder.

Er ovennævnte oplysninger ikke stillet til rådighed for transportøren, hæfter transportkøber for alle omkostninger og tab som påføres transportøren i forbindelse hermed. Derudover hæfter transportkøber alene for varerejers eventuelle direkte som indirekte tab på grund af manglende oplysninger til transportøren.

 

TRANSPORTENS UDFØRELSE

§ 2 Transportøren er forpligtet til at lade materiellet betjene af personel, som er tilstrækkeligt uddannet og certificeret til at udføre de aftalte opgaver.

 

LÆSNING/LOSNING

§ 3 Transportkøber har ansvaret for, at læsning/losning og surring foregår forsvarligt. Stuvningen og sikringen af godset i containerne skal opfylde kravene i IMO/ILO/UN ECE Guidelines for Packing of Cargo Transport Units (CTU’s) 1997-udgaven.

Transportøren er fri for ansvar, hvis bortkomsten elle beskadigelsen eller uheld skyldes de særlige farer, der er forbundet med manglende eller mangelfuld indpakning af gods.

Behandling, læsning, stuvning eller aflæsning af containeren udført af afsenderen eller modtageren eller personer, der handler på deres vegne, medfører ligeledes at transportøren er fri for ansvar. Transportkøber er fuld erstatningsansvarlig overfor transportøren såfremt mangelfuld eller ukorrekt indpakning, læsning eller stuvning af containeren påfører transportøren tab.

 

FRAGTBETALING

§ 4 Den aftalte pris for transportopgavens udførelse indeholder alle de med ordrens udførelse forbundne omkostninger og udgifter. Særlige omkostninger vedrørende godset, såsom omkostninger ved udfærdigelse af toldpapirer og varelicenser, kan dog opkræves særskilt.

Transportøren forpligter sig til at tegne sædvanlig fragtføreransvarsforsikring i anerkendt forsikringsselskab, der mindst dækker ansvaret i henhold til CMR-loven og NSAB 2000. Endvidere er transportøren forpligtet til at holde det i forbindelse med transporten anvendte materiel ansvarsforsikret i anerkendt forsikringsselskab.

Tegning af vareforsikring påhviler transportkøber.

Transportkøber er ikke berettiget til at modregne et eventuelt erstatningskrav eller andre krav i transportørens krav på fragtbetaling.

 

VENTETID

§ 5 I tilfælde af at transportøren får unødig ventetid ved grænseovergange, toldsteder eller lignende på grund af mangelfuldt udfyldte tolddokumenter vil transportkøber blive debiteret ventetid. Debitering af ventetid vil ligeledes finde sted i tilfælde af at aftalt tid for ind- og udlevering af containere i terminaler eller aftalt læsse/lossetid for gods overskrides i henhold til de i Transportaftalen aftalte betingelser.

Til almindelige containerkørsler er afsat 15 min. til pålæsning, samt 15 til aflæsning på terminaler og/eller depoter.

 

TRANSPORTENS GENNEMFØRELSE

§ 6 Det er alene transportkøbers ansvar at den bestilte transport kan gennemføres problemfrit frem til leveringsstedet, især med hensyn til fremkommelighed for det udførende køretøj. Her tænkes særligt på trafikbegrænsende foranstaltninger, chikaner, bump samt højdebarrer. Endvidere at tilkørselsvejene kan bære køretøjet, herunder særligt belægning på villaveje i forbindelse med flytninger, samt midlertidige veje og grusveje i forbindelse med byggepladser m.m. Al ventetid i forbindelse med fastkøring, samt omkostninger til bjærgning/slæbning er for transportkøbers regning. Ved sideloaderkørsel skal der forud bestilles hvordan containeren skal vende på køretøjet, idet aflæsning kun kan ske til venstre side i kørselsretningen. Alle omkostninger til ekstra løft i forbindelse med at vende en container eller evt. returnering til depot, er for transportkøbers regning.

 

ANSVARSBEGRÆNSNING

§ 7 Samtlige transportopgaver såvel internationale som nationale transporter udføres i henhold til CMR-lovens bestemmelser. Herudover finder Nordisk Speditørforbunds Almindelige Bestemmelser (NSAB 2000) anvendelse i det omfang bestemmelserne i CMR-loven ikke er til hinder herfor. Bestemmelserne i CMR-loven og NSAB 2000 begrænser vort ansvar for bortkomst, forringelse eller beskadigelse af godset til SDR 8,33 pr. kg. bruttovægt, og for forsinkelse til fragtbeløbet. Ansvar som formidler udgør maksimalt SDR 50.000,00 pr. ordre. For lageropgaver gælder i henhold til NSAB 2000 § 27 c, litra 3, en maksimal erstatningsbegrænsning på SDR 500.000,00 for hele vort lager. Særlig opmærksomhed henledes på NSAB § 30, hvori der står, at krav forældes efter 1 år, og at panteret, efter NSAB 2000 § 14, omfatter såvel aktuelle, som tidligere opgaver. Krav på fragt og aftalte tillægsomkostninger skal honoreres uanset handelsaftalens leveringsbetingelser i.h.t. NSAB 2000 § 10. Alle vore opgaver udføres i henhold til Almindelige kørselsbestemmelser for vejtransport (AKV 97).

 

OVERDRAGELSE AF TRANSPORTOPGAVER

§ 8 Transportøren er berettiget til at anvende undervognmænd til udførelse af transporterne, idet transportøren dog forpligter sig til at overdrage transportopgaver til vognmænd, der opfylder samme krav som transportøren med hensyn til forsikringer, tilladelser, certifikater m.v.

 

VÆRNETING

§ 9 For alle transportaftaler er dansk ret gældende, og enhver tvist mellem parterne afgøres ved transportørens værneting.

 

BETALINGSBETINGELSER

§ 10 Efter godkendelse kan aftales en kredit på enten løbende måned plus 15 dage eller alternativt netto 30 dage. Private kunder kun mod forudbetaling. Overskrides betalingsfristen påregnes gebyr og rente.

 

BoxLink ApS | CVR: 33062613 | Bahreinvej 2, Aarhus Havn, DK-8000 Aarhus  | Tlf.: +45 72 30 44 89 | boxlink@boxlink.dk